Algemene Voorwaarden Training, coaching en begeleiding

Artikel 1 Definities
1.1 Missie Moestuin is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 Wanneer er wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld; wederpartij, opdrachtgever, afnemer, deelnemer of extra deelnemer van Missie Moestuin.
1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.
1.4 Onder producten wordt onder andere verstaan lesmateriaal, video’s, documenten, etc..
1.5 Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, begeleiding en het ontwikkelen van producten verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Missie Moestuin en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn gesloten, in welk geval expliciet is overeengekomen.
2.2 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Missie Moestuin en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
2.4 Missie Moestuin is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 De door Missie Moestuin gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Missie Moestuin is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Missie Moestuin daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Missie Moestuin anders aangeeft.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
4.2 Door de Missie Moestuin opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Missie Moestuin alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
4.4 Missie Moestuin is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering door derden
Opdrachtgever stemt ermee in dat Missie Moestuin de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze verbonden zijn aan Missie Moestuin.

Artikel 6 Facturatie en betaling
6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het afgesproken honorarium verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst over product van Missie Moestuin. Factoren als belang van de opdracht, periode van uitvoering, specialistische aard van de opdracht, inflatie, spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor tussentijdse aanpassing van het tarief.
6.3 Missie Moestuin is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.4 Opdrachtgever is verplicht de door Missie Moestuin verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
6.5 Betaling in termijnen is slechts mogelijk als dit door Missie Moestuin is aangegeven.
6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op de te schorten, ook niet in geval van klachten.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst
7.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Missie Moestuin en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.
7.2 Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
7.3 Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Missie Moestuin zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
7.4 Indien wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal Missie Moestuin de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
7.5 Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen, zal Missie Moestuin aangeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Missie Moestuin de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Missie Moestuin aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht.
8.2 Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
8.3 Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
8.4 Tijdens het programma/coaching/seizoen dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 9 Rechten van Missie Moestuin
Missie Moestuin is gerechtigd om:
9.1 De inhoud van het programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
9.2 De duur van de begeleiding te bepalen ten aanzien van het programma;
9.3 De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
9.4 Te bepalen wie de begeleiding zal geven en eventueel tussentijds een vervanger te regelen;
9.5 Bij bijzondere omstandigheden een programma, product of dienst geheel af te gelasten. De opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat Missie Moestuin gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
9.6 (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat Missie Moestuin verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor deze deelnemer(s)/afnemer(s) vervalt en de reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd;

Artikel 10 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma
10.1 Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief, of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Missie Moestuin.
10.2 Bij annulering of opzegging is Missie Moestuin niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.
10.3 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor begeleiding:
binnen 4 weken voor aanvang van het programma bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag
binnen 2 weken voor aanvang van het programma bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag
binnen 1 week voor aanvang van het programma bedragen de kosten 75% van het factuurbedrag
tot 6 weken voor aanvang van het programma kan de opdrachtgever nog kosteloos annuleren.

Artikel 11 Annulering door Missie Moestuin (tussentijds) bij een programma
Wanneer Missie Moestuin verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment (indien mogelijk in het seizoen) ingehaald. Is inhalen niet mogelijk, restitueert Missie Moestuin het factuurbedrag met in mindering gebracht het reeds geleverde werk of andere gemaakte kosten.

Artikel 12 Opschorting en beëindiging
12.1 Missie Moestuin is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer:
opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen en/of in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen;
na het sluiten van de overeenkomst Missie Moestuin de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid heeft over zijn vermogen.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel is, opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door Missie Moestuin verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Missie Moestuin om de gehele schade in rechte te vorderen.
12.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijn primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdstom en lopende rente.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten van programma’s van Missie Moestuin
13.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door Missie Moestuin ontwikkelde lesmaterialen, programma’s, documenten, brochures, foto’s, uitingen op haar website of social mediakanalen, e-mails, modellen, technieken en andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die Missie Moestuin gebruik, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
13.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Missie Moestuin, is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, lesmateriaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Missie Moestuin geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 14 Vrijwaringen voor teksten
14.1 De opdrachtgever vrijwaart Missie Moestuin voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
14.2 De opdrachtgever vrijwaart Missie Moestuin voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.3 Missie Moestuin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde oogst, vernieling of vermissing van gereedschappen en materialen.

Artikel 15 Auteursrecht over geschreven teksten
15.1 Missie Moestuin draagt bij een leveren van de teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor de periode van het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
15.2 Bij auteursrechtelijke beschermende werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moet bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Missie Moestuin worden gebracht en door haar aanvaard worden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Missie Moestuin kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
15.3 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Missie Moestuin op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden.

Artikel 16 Levering en eerste gebruiksrecht teksten
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Missie Moestuin.

Artikel 17 Tussentijdse opzegging
17.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Missie Moestuin het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige inspanningen, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door Missie Moestuin geleverd worden.
17.2 Wanneer er door de tussentijdse opzegging lesmaterialen of benodigdheden zijn geleverd en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is Missie Moestuin gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn die aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Missie Moestuin zijn toe te rekenen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 Missie Moestuin spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van de opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Missie Moestuin geen invloed kan uitoefenen (bijv. weersomstandigheden). Missie Moestuin kan daarom ook geen garanties geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichte werkzaamheden.
18.2 Ten aanzien van de levering van lesmaterialen en benodigdheden is de eventuele aansprakelijkheid van Missie Moestuin beperkt tot het leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
18.3 Missie Moestuin is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Missie Moestuin.
18.4 Missie Moestuin is niet aansprakelijk voor schade vanuit vandalisme of schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
18.5 Missie Moestuin is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever of derden.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Missie Moestuin haar macht die van aard is dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming.
19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, blokkade, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, boycot of belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheids)instanties.
19.3 Als Missie Moestuin door overmacht haar verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kan opdrachtgever Missie Moestuin niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 20 Geheimhouding vertrouwelijke informatie
20.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product, zal ik alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal er geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Missie Moestuin in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Missie Moestuin daartoe is gehouden op grond van wet-en regelgeving.
20.2 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Missie Moestuin of andere afnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Missie Moestuin of andere partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 21 Persoonsgegevens
Missie Moestuin behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet-en regelgeving.

Artikel 22 Klachten
Klachten over de verrichte diensten of werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, of uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of diensten schriftelijk worden gemeld bij Missie Moestuin.

Artikel 23 Toepasselijk recht
23.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg op te lossen.
23.3 Geschillen zullen uitsluitend worden besteld door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Missie Moestuin.

(deze algemene voorwaarden lopen tot en met 23)

[instagram-feed]